2021

Aktivitetsklubben Delsbo

Strands IF, i samarbete med Hudiksvalls kommun, Vinci Nordic Foundation och det lokala näringslivet startar ”Aktivitetsklubben i Delsbo”. Målet är att få killar och tjejer i åldrarna 10-12 år att röra sig mer, få nya vänner och integreras i samhället. Varje vecka kommer 50-70 stycken barn att träna fotboll tillsammans med lokala ledare i åldrarna 18-25 år.

Projektet Aktivitetsklubben syftar till att barn i åldrarna 10-12 år ska få en ökad rörelserikedom vilket kommer ge lust, glädje, självförtroende och en inre motivation till att vara aktiv hela livet. Verksamheten kommer bidra till ökad fysisk och psykisk hälsa, bättre skolresultat och en ökad inkludering och integration.

Många av dessa barn och unga bor i utsatta områden, vilket definieras som ”ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället”. Utsatta områden kännetecknas även av en hög arbetslöshet, många bidragstagare och många invånare med utländsk bakgrund. En hög andel av de unga som växer upp i områden som präglas av en social och ekonomisk utsatthet lämnar skolan utan gymnasiebehörighet. Att få tillgång till fortsatt utbildning och att få in en fot på arbetsmarknaden utgör viktiga skyddsfaktorer för unga, vilket kan minska risken för att utveckla problembeteenden och att hamna i kriminalitet.

Ärkeänglar

Projektet ”Ärkeänglar” är en stiftelse som bygger aktivitetsplaner för barn och ungdomar i Lørenskog kommun. Flera veckor om året anordnar man ”fotbollskul” som är organiserad fotbollsträning. Man låter skolor i området använda aktivitetsplanerna – och kommunen ansvarar för att planerna underhålls.

”Ärkeänglar” grundades efter två små barn, Mikael (7) och Gabriel (1), plötsligt gick bort i Lørenskog den 19 juli 2020. Barnens far, familj och en nära vän står bakom minnesfonden. Stiftelsen kommer att hedra pojkarna genom bidrag till lokalsamhället.

Syftet med “Ärkeänglar” är att underlätta, och bidra till, att barn och ungdomar i Lørenskog kommun får delta i lek och fritidsaktiviteter. Detta inkluderar allt från att bygga lekplatser och idrottsanläggningar till stöd och finansiering av medlemsavgifter för olika fritidsaktiviteter för barn i familjer med låg inkoms.

På lång sikt vill stiftelsen genomföra projekt i hela landet, men det är naturligt att fokusera på Lørenskog i början med tanke på barnens tillhörighet till denna kommun.

Det finns inga ord som kan beskriva den sorg som barnfamiljen lever i men ett evigt avtryck i lokalsamhället i pojkarnas namn är en liten tröst. “Ärkeänglar” vill bidra till ökat välbefinnande och förebyggande och hälsofrämjande åtgärder för andra barn.

Buff

Buff arbetar för att förebygga kriminalitet och psykisk ohälsa hos barn som har en frihetsberövad förälder (häkte/fängelse). Varje år får ca 70 stycken barn möjlighet att delta i ett läger där alla som deltar har samma förutsättningar – och därför inte behöver känna sig annorlunda. I år genomfördes ett tredagars läger på Drakudden i Stockholm. Barnen fick möjlighet att testa aktiviteter som: tälta, paddla kanot, pyssla och hoppa i hoppborg. Alla barn har med sig en vårdnadshavare och på plats finns kuratorer, socionomer och psykologer. Lägret är en möjlighet för barnen att umgås med andra barn i samma situation och få en stund att tänka på annat och få stöd av utbildade vuxna.

Buff arbetar för att förebygga kriminalitet och psykisk ohälsa hos barn med föräldrar i fängelse. Vi stärker barnen och ger dem möjligheter till egna livsval, att inte tvingas gå i föräldrarnas fotspår. Målet är att ge barnen en chans att bli inkluderade i samhället, att inte hamna i utanförskap

Vi vill ge barn med föräldrar i fängelse möjligheten att delta i ett sommarläger. Här får de möjlighet att prata med någon som har kunskap och att under trygga former få träffa andra barn som har liknande erfarenhet. På lägret får de delta i aktiviteter tillsammans med andra barn och ges möjlighet att få eget känslomässigt stöd.

Barnkonventionen är grunden i all verksamhet inom Bufff och det betyder att barnens bästa alltid ska vara i fokus. Vi arbetar med att ge röst åt, och stöd till, Barn och Ungdom med en förälder eller familjemedlem som sitter i fängelse, häkte eller har frivård. Barnet ska inte behöva straffas för förälderns brott genom att möta fördomar eller riskera att hamna i utanförskap. Barnkonventionen har också slagit fast rätten till egen information, eget stöd och skydd. Det handlar om att göra barnet synligt. Även föräldrarna, både de på anstalt och de på utsidan, behöver stöd. Idag klarar inte samhället av att ge alla barn det stöd som faktiskt är deras rättighet. Många ideella föreningar verkar som komplement till socialtjänsten och där fyller också Bufff en viktig funktion.

 

Friskolan Lyftet

Genom att bygga upp en ”lånegarderob”, bestående av varma kläder och skor, ger man alla barn möjligheten att delta i utomhusaktiviteter och på friluftsdagar. Med hjälp av Tretorn finns en garderob fylld med jackor, byxor, mössor, vantar och kängor i flera storlekar, på skolan, som de barn som behöver kan låna. När man kan delta i samma aktiviteter som alla andra ökar känslan av allas lika värde och integration.

Friskolan lyftet har identifierat ett behov som har sitt ursprung i att skolan verkar inom Gävles mest segregerade och socioekonomiskt utsatta område. Flera elever, framför allt i mellan- och högstadiet har inte möjlighet att delta i vinteraktiviteter utomhus då dom helt enkelt saknar varma kläder. Alla elever på skolan ska ha möjlighet att delta i utomhusaktiviteter under vinterhalvåret, även de elever som saknar lämpliga kläder för tillfället.

Att inte kunna få åka pulka eller delta i friluftsdagar utomhus skapar ett utanförskap och ger en känsla av skam som eleven ofta gömmer med diverse påhittade orsaker. Viljan att delta på friluftsaktiviteter är stor och skolan har under en tid försökt samla in begagnade kläder för att kunna låna ut vid behov. Det har visat sig mycket svårt att få in kläder i tillräcklig omfattning och med rätt storlekar mm.

Syftet med projektet är att alla elever ska känna sig delaktiga och kunna delta på lika villkor som alla andra. Genom att kläder kan lånas på ett ”diskret” sätt behöver inte elever från ekonomiskt utsatta familjer uppleva utanförskap eller att deras föräldrar ska känna skam då dom inte har möjlighet att förse sina barn med allt som behövs i vardagen.

 

Lagarbetet

Lagarbetet är ett initiativ av Önnereds HK med målet att öka välmåendet och minska utanförskapet hos barn och unga i närområdet (Tynnered/ Önnered/Göteborg). Projektet driver en frukostklubb där barnen får läxhjälp, frukost och en fristad i gemenskapen med andra barn och vuxna.

Tillsammans med lokala föreningar, verksamheter och företag driver vi olika initiativ inom våra tre fokusområden: ökad sysselsättning, bättre hälsa och större trygghet.

Det finns stora skillnader i livsvillkor mellan barn och unga i Göteborg idag. Något som innebär att tillgången till en aktiv och trygg vardag samt ett positivt socialt nätverk avgörs utifrån ens bakgrund. Detta är något som vi vill förändra.

Lagarbetet är ett initiativ av Önnereds HK med målet att öka välmåendet och minska utanförskapet hos barn och unga i vårt närområde. Tillsammans med lokala föreningar, verksamheter och företag driver vi olika initiativ inom våra tre fokusområden: ökad sysselsättning, bättre hälsa och större trygghet.

Svenska barn och ungdomars kostvanor och aktivitetsnivåer har försämrats sedan en tid tillbaka. Detta är oroväckande med tanke på de stora fördelarna som fysisk aktivitet och balanserad kost ger i livet – både hälsomässigt och socialt. Därför vill vi göra vad vi kan för att vända trenden.

Vi tror att det är viktigt att ha sammanhang där man kan möta andra människor och känna gemenskap. Det bidrar till en ökad känsla av trygghet och delaktighet i samhället. Därför vill vi bidra till att skapa ett levande område där barn, unga och föräldrar känner sig involverade och värdefulla.

Det brukar sägas att det krävs en hel by för att fostra ett barn. Därför behöver vi organisera oss och jobba tillsammans – som ett lag.

Att ha en meningsfull sysselsättning är viktigt för att känna sig delaktig i samhället. Men det kan vara svårt att veta vart man ska vända sig, eller vilka möjligheter som finns. För att öka arbetsdeltagandet bland såväl unga som vuxna vill vi därför öppna dörrar tillsammans med våra samarbetspartners – så att fler kan få en skjuts in på arbetsmarknaden.

 

Projekt Mathivation

Med projektet Mathivation vill man skapa ett ökat intresse kring matte och teknik i utsatta områden (Göteborgsområdet). Ungdomarna får lära sig mer om till exempel programmering på diverse event, föreläsningar och inspirationsdagar. Målet är att vidga vyerna och visa att det går att lära sig matte på ett roligt och engagerat sätt.

Syftet med Mathivation är att utmana, inspirera och engagera elever i matematik och programmering genom elevlett lärande. Och att få fler att välja teknikutbildning i gymnasiet och senare i yrkeslivet eller vidareutbilda sig på universitet eller högskolan.

Vinci Energies syfte med projektet är att bidra till Mathivations syfte men också att visa vad matematik och programmering används till i verkligheten och med konkreta exempel, tex Nya Hisingsbron. Genom den tydliga kopplingen hoppas vi dels kunna hjälpa till med integrering i segregerade områden men lika väl locka unga tjejer till teknikutbildningar. Vår närvaro på skolan vid de olika föreläsningarna ger också ungdomarna ytterligare vuxna förebilder.

Mathivation grundades av studenter på Chalmers tekniska högskola och är en icke-vinstdrivande verksamhet som sedan 2012 är en del av Västsvenska Handelskammaren. För att öka elevers motivation till skolan i allmänhet och matematik samt programmering i synnerhet bedrivs verksamheten som ett komplement till ordinarie skolverksamhet. När elever lär ut till andra elever skapas förebilder på skolan, vilket stärker studiekulturen. Förebilderna kan även vara resurser för lärandet på skolan och i staden. Genom att löpande anställa de elever som visat framfötterna när de går ur åk 9 skapar vi fler arbetstillfällen för unga – som blir lokala förebilder i närområdet. Vårt arbete med elever, lärare och staden är långsiktigt. Målsättningen är att kommunen på sikt ska kunna fortsätta arbetet i egen regi med hjälp av de lokala resurser som utvecklats tillsammans med Mathivation.

 

 

Sollentuna Dragons

Sollentuna Dragons är ett lag inom Sollentuna hockeyförening som startade 2016. Dragons är ett hockeylag för spelare, i alla åldrar, med olika funktionsvariationer. Det är svårt att hitta andra lag i Sverige, som har samma förutsättningar, att möta i en hockeymatch. Projektet har som mål att låta laget resa utomlands för att där möta ett lag med deltagare som alla har funktionsvariationer.

Sollentuna Dragons är ett lag inom Sollentuna hockeyförening och startades 2016. Dragons är ett hockeylag för spelare med olika funktionshinder i alla åldrar. Vi är ca 14 spelare. Vi träffas en till två gånger i veckan och tränar hockey samt innebandy och kör fys.

Vi är det enda laget i Sverige som bedriver parahockey stående. Det finns andra lag som bedriver kälkhockey. Därför är det såklart svårt att hitta motstånd för matcher. Vi möter föräldrar, damlag, möhippor, och vaktmästarna för att få ihop till matcher, Laget består av spelare i alla åldrar yngst är 10 år och den äldsta är 42.

Vår verksamhet baseras på ren glädje och vi ser hur viktigt det är att få känna en lagtillhörighet. Många av våra spelare har försökt vara med i vanliga lag men tvingats sluta för att deras funktionsnedsättning har varit dem till last. Hos oss är alla välkomna oavsett nivå, vi har inga krav, träningarna är upplagda helt efter spelarnas nivå. Vi står för allt material så vi uppdaterar hela tiden vår utrustning och köper nytt och byter ut till våra spelare som växer både på bredden och på längden.

Vi lägger mycket tid på att rekrytera nya spelare genom bla Paraförbudet och andra organisationer för barn och ungdomar med funktionshinder. För att utrustning inte skall vara en anledning till att inte vara med så köper vi in den och erbjuder spelarna att låna medan de spelar och är med oss.

 

Sovrummet

Projektet ”Sovrummet” erbjuder de som är akut hemlösa – de som inte har kontakt med socialtjänsten av olika anledningar och därför inte har tak över huvudgaranti – möjlighet att få boende och frukost, ett antal nätter vid akuta situationer. Om man som hemlös är sjuk skall man kunna komma till ”Sovrummet” och vila upp sig, duscha, sova och bli frisk. Projektet ska lindra tillvaron för de mest utsatta i Stockholm.

I Sverige finns det ”tak över huvudet garanti” — Ingen ska behöva sova ute, ingen ska behöva frysa eller svälta. Tyvärr fungerar inte det systemet fläckfritt. Det finns många människor som av olika anledningar hamnar utanför systemet. Dom saknar kanske ID handling och har inte råd att skaffa sig någon, då får du inte hjälp via socialtjänsten. En så enkel sak som att du saknar en ID handling kan alltså leda till att du står helt utanför våra system och rätt till hjälp.

Projektet, och drömmen, är att ha ekonomiska möjligheter att ge de som är akut hemlösa – de som inte har kontakt med socialtjänsten av olika anledningar och därför inte har tak över huvudgaranti – möjlighet att få boende för X antal nätter vid akuta situationer.

Drömmen är nu att i samarbete med Agne som äger vandrarhemmet ”Gustaf af Klint” i Stockholm se till att ge möjlighet till tillfällig fristad för de som har ett akut behov av att få återhämtning. Konceptet är då att Lotta med väninna & volontärkollega gör bedömning i sin dagliga verksamhet när någon är i dåligt skick eller bara behöver andrum, trygghet, att få sova en natt eller några i en säng med rena lakan, att få ta en dusch och låsa om sig när man ska sova. Att få en ordnad frukost och få känna det vi andra har för vana att göra varje dag.

Projektet ska lindra tillvaron för de mest utsatta i Stockholm. Att få den ekonomiska möjligheten att fokuserar på hemlösa, fattiga äldre, människor som lever i utanförskap och som Lotta säger, det är inte bara hemlösa människor, det är någons barn, förälder, syskon och ”våra fina bästa vänner”.

 

Södra Hamnen

Sydhavns Compagniet kommer att ge socialt missgynnade människor möjligheten att ta de första stegen in i en arbetsgemenskap och att få uppleva värdet av att vara med och bidra.

Sydhavns Compagniet (SC) vill utveckla det sociala arbetet i samhällen genom att föra utsatta medborgare närmare en meningsfull sysselsättning. Projektet riktar sig till medborgare som har tilldelats en tidig eller nationell pension och till människor som befinner sig i en utsatt position.

Vi vill inkluderar dem i en arbetsgemenskap eftersom det ger ökad självkänsla och en känsla av att göra nytta. Många medborgare hamnar utanför samhället när de inte har en funktion eller arbetsuppgift att utföra. Sydhavns Compagniet kommer att ge socialt missgynnade människor möjligheten att ta de första stegen in i en arbetsgemenskap och att få uppleva värdet av att vara med och bidra.

Sydhavns Compagniet är en lokalt baserad icke-statlig organisation som har en lång historia av att stärka lokalbefolkningen medborgarnas integration. Vi välkomnar alla i vårt drop-in center och aktiveringsaktiviteter via meningsfulla arbetsgemenskaper oavsett vem du är och vilka utmaningar du möter.

 

Vilda Kidz

Projektet Vilda Kidz ger barn som vanligtvis inte har de ekonomiska förutsättningarna att delta i aktiviteter en chans att komma ut i naturen på ett ”överlevnads- och fiskeläger”. På lägret får barnen prova på hur det är att fiska och delta i andra aktiviteter med temat ”överlevnad”. Alla barn får napp i form av en godispåse och vill man så får man behålla sitt fiskespö när man åker hem. Projektet anordnar 8-10 läger och erbjuder fiskekort och bensinpengar till flera familjer.

Ledstjärnan i allt vi gör är Barnkonventionen — Alla barn ska ha rätt till en meningsfull fritid. Vi skapar den genom våra kostnadsfria aktiviteter och tänker verkligen hela vägen från A till Ö. Det är gratis att vara med på våra aktiviteter och vi ser även till att bussresan dit, mat och eventuell utrustning ingår, så det verkligen blir möjligt för alla att vara med.

Vi vet att många av de utsatta barnen mår extra dåligt i samband med högtider och lov då samhället ”stänger”. Samhällets stöd räcker inte till och det är här vi tillsammans kan kliva in och göra störst nytta.

Vi vill ge de utsatta barnen en chans till social och kulturell utveckling — Förgylla de utsatta barnens tillvaro helt enkelt. Det underliggande syftet är att bidra till ett lärande, hur man är en bra kompis, hur man uppför sig, hur man själv kan må bra eller i alla fall bättre. Det sker genom föreläsningar om psykisk ohälsa, praktiska övningar, lära sig hur man gör för att tycka om sig själv och ge hjälp till självhjälp. Vi vill även bidra till ett lärande om olikheter, andra kulturer och om hur man behandlar varandra med respekt. Till och med lärande om överlevnad ingår.

Vår enda regel på våra aktiviteter är att man ska vara snäll. Hos oss behöver man inte sitta still och vara tyst men man ska vara snäll. Vi är också utsedda till Miljökämpar från Norr och tänker miljö i allt vi gör, från matsvinn till att återbruka kläder och möbler. VildaKidz verkar över hela Norrbotten, det vill säga i 14 kommuner.

 

Henåns Idrottsförening

Den ideella fotbollsklubben Henåns Idrottsförening på Orust vill ge sina ungdomar en egen uppsättning med träningsoveraller och match-kit. Målet är att öka gemenskapen, känslan av tillhörighet och skapa ”vi- känsla” – inte bara för de ensamkommande barnen som finns i klubben utan även för resterande föreningsmedlemmar.

Henåns Idrottsförening är en ideell fotbollsklubb på Orust med ca 300 medlemmar fördelat på närmare 10 barn-, ungdoms-, och seniorlag. Här driver man ett integrationsprojekt med ett eget lag för nyanlända ungdomar, främst från krigsdrabbade områden som Afghanistan, Syrien och Eritrea. I föreningen kan ungdomarna träna på språk, samarbete, respekt och kondition men också känna tillhörighet och få en meningsfull sysselsättning.

Projektet är delvis redan igång men nu vill man spänna bågen och göra ännu mer. Idag får ungdomarna låna matchställ från ett seniorlag till när de ska spela match. För att höja känslan av att det är deras eget lag vill man nu kunna ge varje spelare ett eget ställ.

Med projektet vill man öka gemenskapen, känslan av tillhörighet och skapa ”vi-känsla” – inte bara för de ensamkommande utan även för resterande föreningsmedlemmar.

 

Hjältarnas Hus – Projekt “Hubben”

Hjältarnas hus i Umeå är ett tillfälligt hem för barnfamiljer där ett barn drabbats av sjukdom. När man är sjuk och infektionsrisken är hög är det lätt att hamna i utanförskap. Hjältarnas hus kommer därför att bygga ett aktivitetsrum där det finns tillgång till Playstation, gamingstolar och andra tekniska prylar som gör det lättare för barnen att hålla kontakt med sina vänner. Luleåenheten har planerat för en invigning av huset och en namnförslagstävling kommer att hållas.

Hjältarnas hus i Umeå är ett tillfälligt hem för barnfamiljer där ett barn drabbats av sjukdom. När allt annat skakar behöver familjen få vara tillsammans. Hjältarnas hus är nästan som hemma och underlättar till lek med kompisar och där det friska kan stå i fokus. Hjältarnas hus är rymligt och ljust med en varm atmosfär och möjlighet till privatliv i närheten av barnavdelningarna vid Norrlands Universitetens sjukhus. Familjerna får frihet att själva bestämma över sin vardag. Forskning visar att barn som får bo med sin familj i en trygg miljö tillfrisknar snabbare. Ett barn som vistas i en trygg miljö får ökade förutsättningar att återhämta sig från sjukdom.

Vi vill skapa en naturlig plats för ungdomar i åldrarna ca 12–18 år. Genom att skapa ett rum av denna karaktär vill vi bidra till att ungdomarna hittar en egen ”vrå” i huset som kan kännas som en ”fristad” – att koppla av genom att koppla upp helt enkelt. I förlängningen blir detta också en förbättring för hela familjen.

Under projektet gång är målet även att involvera VINCI Energies nätverk av medarbetare i Umeå på lämpligt sätt, samt kommunicera (både internt och externt) utveckling och färdigställande.

 

© Vinci Foundation 2022